Dartsactueel.nl | Het meest actuele dartnieuws van dit moment!

INTERVIEW – Alan Norris strijdvaardig en vertrouwen in de toekomst

Vrijdagmiddag 11 oktober sprak Darts Actueel exclusief met Alan Norris naar aanleiding van zijn turbulente jaar en de toekomst van deze markante Engelse dartspeler.

Privé
Alan vertelde Darts Actueel dat het verlies van zijn vrouw Kara acht maanden geleden nog steeds een grote invloed op hem heeft. “Het is alsof het nog maar net is gebeurd”, vertelde de normaliter immer vrolijke darter uit Engeland. Hij probeert zich vooral te focussen op het darten al gaat hem dat nog wel eens moeilijk af als zijn gedachten tijdens een wedstrijd soms af dwalen.  Sinds enige tijd gooit Norris zonder bril (deze had hij nodig i.v.m. zijn diabetes red.) en dat bevalt hem erg goed, hij zegt zelfs steeds beter weer te gaan gooien en de vorm wordt steeds beter.

Tourkaart
Darts Actueel vraagt Norris naar zijn verwachtingen over zijn tourkaart aangezien hij nu op plaats 53 van de Order of Merit staat en misschien het risico loopt deze aan het eind van het jaar te verliezen. Norris antwoord positief hierop: “Ik heb er het volste vertrouwen in dat ik mijn tourkaart behoud. Ik gooi tegenwoordig met andere darts. Deze hebben een iets andere grip en gewicht (21 gram red.) dan mijn oude pijlen en ik gooi hiermee de laatste tijd steeds beter en raak weer in vorm dus ik ga er niet van uit dat ik mijn tourkaart ga verliezen”, beantwoord een strijdvaardige Norris.

Darts Actueel had in de wandelgangen gehoord dat Adrian Lewis zou hebben aangegeven dat spelers die een persoonlijk drama mee maken misschien wel enige tijd gesteund zouden moeten worden door de PDC aangezien, bijvoorbeeld een Norris een hele tijd door het verlies van zijn vrouw niet gegooid heeft en daardoor veel ponden voor de Order of Merit verloren heeft. Wat vind Alan Norris daarvan?

Dat is niet aan mij, ik ben daar ook niet mee bezig. Ik wil het verlies van mijn vrouw zelfs zo min mogelijk naar buiten brengen. Niemand kan daar wat mee en ik wil graag dat men mij kent en spreekt over het darten dan daar steeds op terug te komen. Bovendien heeft Danny Noppert ook zijn moeder verloren vorig jaar en daar heeft de PDC ook niets speciaal voor gedaan dus waarom wel bij mij of anderen? Zo werkt de wereldranglijst nou eenmaal en daar moet je gewoon mee dealen als profspeler.” 

Carrière en toekomst
Darts Actueel wil graag van Alan Norris weten wat zijn doelen zijn voor de rest van het jaar. “Ik kan niet wachten op mijn nieuwe dartpunten die ik 16 oktober krijg, deze zogenaamde Swiss Points van Target krijg ik dan van hen op maat gemaakt op mijn darts. Ik vind die punten ideaal, je kan zo van punt wisselen voor bijvoorbeeld verschillende borden of als er een punt afbreekt. Mooie eraan is ook dat er een breuklijn aan zit waardoor de punt nooit meer in de barrel af breekt. En geloof me, het werkt echt !”

Een lachende Norris ging door: “Ik heb er letterlijk met een hamer op geslagen en die punten breken alleen af bij het breekpunt. Ik kan niet wachten om volgende week met me nieuwe pijlen te gaan trainen.”

De vraag rijst dan op, wat de doelen voor de rest van het jaar zijn voor Norris? Hier houd ‘Chuck’ een slag om de arm en verteld dat hij zich vooral wil focussen om de vorm verder op te schroeven en zich te kwalificeren voor de grote toernooien zoals onder andere de World Series Finals in Amsterdam.

Nederland(ers)
Wat vind Norris van het feit dat er erg veel Nederlanders zoals onder andere Christian Kist, Dirk van Duivenbode en zijn vriend Vincent Kamphuis dreigen hun tourkaart te verliezen? Norris vertelt hierover: “Geen idee waarom er zo veel Nederlandse spelers hun tourcard dreigen te verliezen. Ik heb wel het idee dat het niveau van de grote groep net onder de top steeds hoger wordt. Iedereen kan van iedereen winnen tegenwoordig. Kijk naar mij, ik win laatst (5 oktober red.) bij de Players Championship 28 in de tweede ronde van Van Gerwen maar ga er de volgende ronde uit met een gemiddelde van bijna 105 tegen Gabriël Clemens die bijna 108 gooide.

Als laatste wil Darts Actueel graag weten wanneer we Alan “Chuck” Norris weer kunnen bewonderen in Nederland. De Engelsman zegt dat zijn agenda momenteel weer ingevuld gaat worden na een periode van weinig darten en demo’s buiten de toernooien om. Hij zou het leuk vinden weer eens naar Nederland te komen voor een demonstratie of presentatie. Geïnteresseerden hiervoor kunnen contact opnemen via zijn Facebookpagina Alan Norris Darts Player.

Wij wensen Alan Norris nog veel succes tijdens de laatste toernooien in 2019 en hopen dat hij zijn tourkaart gaat behouden. Daarnaast hopen we natuurlijk ook op goede resultaten van de 47-jarige Engelsman!

Image courtesy of FOTO: Stefan Strassenburg
Deel dit:
Lees ook

Eén reactie

 1. ENGLISH VERSION

  On Friday 11 October, Darts Actueel spoke exclusively with Alan Norris on the occasion of his turbulent year and the future of this English dart player.

  Privately
  Alan told Darts Actueel that the loss of his wife Kara eight months ago still has a major impact on him. “It is as if it has only just happened,” said the normally ever-happy darter from England. He mainly tries to focus on darts, although it is sometimes difficult for him when his thoughts sometimes go astray during a match. For some time Norris has been throwing without glasses (he needed them because of his diabetes ed.) And he likes it very much, he even says he is going to throw better and the shape is getting better.

  Tour card
  Darts Actueel asked Norris about his expectations about his tour card as he is now in 53rd place of the Order of Merit and may risk losing it at the end of the year. Norris responds positively to this: “I am confident that I will keep my tour card. Nowadays I throw other darts. These have a slightly different grip and weight (21 grams of ed.) then my old arrows and I have been throwing them better and better in shape lately so I am not assuming that I will lose my tour card ”, replied Norris.

  Darts Actueel had heard in the corridors that Adrian Lewis would have indicated that players experiencing a personal drama might have to be supported by the PDC for some time since, for example, Norris hasn’t thrown a long time due to the loss of his wife and has lost many pounds before the Order of Merit. What does Alan Norris think of that?

  “It’s not up to me, I’m not working on that either. I want to bring out the loss of my wife as little as possible. Nobody can do anything with that and I want people to know me and talk about darts than to keep coming back to that. Moreover, Danny Noppert also lost his mother last year and the PDC has not done anything special for that, so why with me or others? That’s how the world ranking works and you just have to deal with that as a professional player. ”

  Career and future
  Darts Actueel would like to know from Alan Norris what his goals are for the rest of the year. “I can’t wait for my new dart points that I get on October 16, I get these so-called Swiss Points from Target on my darts. I think those points are ideal, so you can change points for example for different signs or if a point breaks off. The nice thing is that there is a fault line so that the point never breaks off in the barrel. And believe me, it really works! ”

  A smiling Norris went on: “I literally hit it with a hammer and those points only break off at the breaking point. I can’t wait to start training new arrows with me next week. ”

  The question then arises, what are the goals for the rest of the year for Norris? “Chuck” takes a beating and tells him that he mainly wants to focus on increasing the shape and qualifying for the big tournaments such as the World Series Finals in Amsterdam.

  Dutch players
  What does Norris think of the fact that very many Dutch people, such as Christian Kist, Dirk van Duivenbode and his friend Vincent Kamphuis, are in danger of losing their tour card? Norris explains: “No idea why so many Dutch players are in danger of losing their tour card. I have the idea that the level of the large group is just rising below the top. Everyone can win from everyone nowadays. Look at me, I recently won (October 5 ed.) At the Players Championship 28 in the second round of Van Gerwen but I am going out the next round with an average of almost 105 against Gabriel Clemens who threw almost 108.

  Finally, Darts Actueel would like to know when we can admire Alan “Chuck” Norris again in the Netherlands. The Englishman says that his agenda will be filled in again after a period of few darts and demos outside the tournaments. He would like to come to the Netherlands again for a demonstration or presentation. Interested parties can contact us via his Facebook page Alan Norris Darts Player.

  We wish Alan Norris good luck during the last tournaments in 2019 and hope he will keep his tour card. In addition, we naturally hope for good results from the 47-year-old Englishman!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.